فایل word مقاله تاثير موقعيت پرش روي سرريز بر توپوگرافي بستر پايين دست حوضچه آرامشنوع يک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير موقعيت پرش روي سرريز بر توپوگرافي بستر پايين دست حوضچه آرامشنوع يک :

چکیده:
آبشستگی بستر در پاییندست سازههای هیدرولیکی از قبیل دریچهها, سرریزها و ; یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در علم هیدرولیک رسوب میباشد. در این تحقیق با ساخت یک مدل آزمایشگاهی و استفاده از دبیها و اعماق پایاب مختلف, آبشستگی رسوبات در پایین دست سرریز در حالتی که عمق پایاب بیشتر از عمق ثانویه پرش با استفاده از رابطه مومنتوم باشد, مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از تحلیل ابعادی رابطهای برای تخمین عمق آبشستگی در این شرایط, بدست آمد. نتایج نشان میدهد که افزایش عمق پایاب پایین دست سرریز باعث کاهش در میزان آبشستگی میگردد

لینک کمکی