فایل word مقاله ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيشبيني هدايت هيدروليکي اشباع خاک با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان و مدل هيبريدي الگوريتم ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيشبيني هدايت هيدروليکي اشباع خاک با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان و مدل هيبريدي الگوريتم ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان :

چکیده:
الگوریتم ژنتیک تکنیک جستجویی در مسائل بهینهسازی برگرفته از تکامل ژنتیکی میباشد و ماشین بردار پشتیبان دستهبندی کنندهای است که از تئوری یادگیری آماری استفاده میکند. در این تحقیق با هدف ارزیابی و مقایسهدو مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک و ماشینبردار پشتیبان در پیشبینی هدایت هیدرولیکی اشباع, از روش چاهکهای پوششدار و از تابع کرنل شعاعی و توابع زیان اپسیلون و درجه دوم استفادهگردید. طبق نتایج مدل GA-SVR بر مدل SVR برتری داشته و تابع اپسیلون دارای دقت نسبتاً بهتری نسبت به تابع درجه دوم میباشد, اما از نظر زمان اجرا, تابع درجه دوم نسبت به تابع اپسیلون برتری قابل توجهی دارد

لینک کمکی