فایل word مقاله تحليل وبررسي آماري داده هاي دوايستگاه سنجش پارامترهاي آلاينده هوادرشهرشيراز ازسال 1384الي1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل وبررسي آماري داده هاي دوايستگاه سنجش پارامترهاي آلاينده هوادرشهرشيراز ازسال 1384الي1390 :

چکیده:
مسئله الودگی هوا یکی ازدغدغه های مهم درشهرهای بزرگ می باشد و ازانجایی که پیگیری روند تغییرات الاینده های الودگی هوا میتواندبهمسئولین درمیزان موفقیت و شکست سیاست های اجرا شده و همین طور اتخاذ تصمیمات جدید جهت کاهش الودگی هوایاری رساند برآن شدیم دراین مطالعه به تحلیل فاکتورهای اصلی الودگی هوا درشهرشیراز که یکی ازشهرهای بزرگ کشور می باشد بپردازیم دراین مطالعه داده های 7الاینده SO2 O3 NOx NO2 NO PM10 CO ازدوایستگاه سنجش پارامترهای الاینده هوا واقع درمیدان امام حسین ع و دروازه کازرون شیراز جمع اوری شده است این داده ها مربوط به 7سال ازسالهای 1384تا1390 است که به صورت مجزا به سازمان حفاظت محیط زیست شیراز گزارش میشوند بررسی میانگین سالانه غلظت الاینده های الودگی دراین 7سال شاهدروندنزولی درمیزان غلظت SO2,CO و همچنین افزایش غلظت O3 بوده ایم باتوجه به روندکاهشی مشاهده شده درغلظت های SO2 CO درهوای شهر شیراز طی این 7سال به نظر می رسد طرح های اجرا شده درسامانه حمل ونقل زمینی به میزان قابل توجهی باعث کاهش غلظت این دوالاینده شده است ولی همچنان نیازمند طرح های موثرترمی باشد

لینک کمکی