فایل word مقاله ارزيابي پتانسيل سايندگي سازندهاي آيتامير و نيزار در مقاطع مختلف رسوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي پتانسيل سايندگي سازندهاي آيتامير و نيزار در مقاطع مختلف رسوبي :

چکیده:
سایندگی یکی ازپارامترهای بسیارمهم و تاثیرگذار درهزینه و زمان تمام شده برای پروژهها حفار میباشد. بنابراین قبل از شروع عملیات حفار , برآورد پتانسیل سایندگی مصالح خاکی و سنگی, به منظور تعیین خصوصیات ابزار برشی و قطعات ماشین حفار امری ضروری وسودمند می باشد زیرا منجر به کاهش زمان و هزینه تمام شده درپروژه ها حفاری خواهد شد. تا کنون چندین روش شناخته شده برای ارزیابی پتانسیل سایندگی مصالح سنگی ارایه شده است که از جمله آنها میتوان به عدد سختی ویکرزVHNR شاخص سایندگی سنگ RAI شاخص سایش سرشار CAI و اندیس سایش سرمته (BWIاشاره نمود. در این مقاله, پتانسیل سایندگی سازندهای ایتامیر و نیزار درمقاطع مختلف درحوضه کپه داغ با استفاده از عدد سختی ویکرز و شاخصسایشسرشار مورد ارزیابی قرارگرفته است این سازندها بسته به محیط رسوبگذار از واحدها ماسه سنگی و سنگآهکتشکیل شدهاند. در این مقاله, ابتدا با استفاده ازمنابع علمی موجوددرمطالعات گذشته اقدام به تهیه یک بانک داده وجمع آوری اطلاعات مربوط به درصد فراوانی کانیها تشکیل دهنده این سازندها درواحدهای سنگی مختلف گردید بعد از تهیه بانک داده, عدد سختی ویکرز هر یک از آنها با توجه به کانی شناسی آنها محاسبه گردید سپس با استفاده از رابطه تجربی بین عدد سختی ویکرز و شاخصسایشسرشار, برای هر یکاز واحدهای سنگی شاخص سایش سرشار براورد گردید نتایج حاصل نشان می دهد که در تمامی مقاطع مورد مطالعه, بخشها ماسه سنگی دارای پتانسیل سایندگی بیشتری CAI>3 نسبت به بخشهای متشکل ازسنگ آهن CAI>2 می باشند

لینک کمکی