فایل word مقاله روشي براي زمانبندي منابع درشبکه هاي گريدبااستفاده ازQ-Learning

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روشي براي زمانبندي منابع درشبکه هاي گريدبااستفاده ازQ-Learning :

چکیده:
شبکه های گریدیک سیستم توزیع شده می باشد که هماهنگ سازی و اشتراک منابع رادرمقیاس بزرگ امکان پذیرمی سازد یکی ازاهداف اساسی درشبکه های گرید بالابردن امکان دسترسی به منابع با هزینه بهینه و زمان کمتر است درشبکه های گرید ارایه شیوه ای هوشمند جهت دراختیارقراردادن منابع میتواند دراستفاده مفید ازمنابع موثرباشد درواقع چنانچه منابع هوشمندانه انتخاب شوند میزان استفاده بهینه ازمنابع افزایش می یابد و درنتیجه برکارایی کل سیستم تاثیر میگذارد برای این منظور وجود سیستم های زمانبندی هوشمند دراین شبکه ها ضروری است دراین مقاله یک الگوریتم زمانبندی هوشمندمبتنی برQ-Learningبرای کاهش زمان پیشنهاد شده است دراین الگوریتم سیستم تجربیاتی کهدرحین تعامل با محیط بدست اورده است را ذخیره می کند تا دراینده با استفاده ازتجربیات عمل زمانبندی هوشمندانه منابع را انجام دهد نتایج شبیه سازی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی درمقایسه با الگوریتم بررسی شده ازکارایی بالاتری برخوردار بوده است

لینک کمکی