فایل word مقاله مقايسه روشهاي تحليل مستقيم و طول مؤثردر طراحي ستونهاي قابهاي خمشي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه روشهاي تحليل مستقيم و طول مؤثردر طراحي ستونهاي قابهاي خمشي فولادي :

چکیده:
روش آنالیز مستقیم به عنوان روش اصلی طراحی ستونها در آئیننامههای جدید طراحی سازههای فولادی معرفی شده است. روش طول مؤثر درطراحی ستونهای فولادی دارای معایبی مانند اعمال تقریبها, نیاز به قضاوت مهندسی در محاسبه ضریب طول مؤثر و لحاظ نکردن پایداری قابدر کنار پایداری ستونتنها است. با توجه به سادهتر بودن روش آنالیز مستقیم و زیاد بودن دقت آن نسبت به روشهای قبلی, پیشبینی میشود کهاین روش در آینده نزدیک به عنوان روش اصلی طراحی ستونهای فولادی, جای روشهای مرسوم فعلی را خواهد گرفت. در این پژوهش روش- های آنالیز مستقیم و طول مؤثر برای طراحی قابهای خمشی فولادی اعمال و با مقایسه نتایج طراحی, تفاوت نتایج طراحی دو روش مشخص می- شود. پس از طراحی یک قاب خمشی فولادی چهار طبقه و چهار دهنه تحت بارگذاری ثقلی و جانبی به دو روش مورد بررسی, با انتخاب چهار ستون طرح شده نتایج طراحی باهم مقایسه شدهاند.

لینک کمکی