فایل word کاربرد اشوب در رمزنگاری متن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

  فایل word کاربرد اشوب در رمزنگاری متن دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کاربرد اشوب در رمزنگاری متن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word کاربرد اشوب در رمزنگاری متن

 مقدمه

 فصل اول رمزنگاری متن

   1-1 مقدمه ای بر رمزنگاری

   1-2 رمزنگاری

   1-3 کلیدهای رمزنگاری

     1-3-1 کلیدهای محرمانه

     1-3-2 کلیدهای عمومی و خصوصی

     1-3-3 کلیدهای اصلی و کلیدهای مشتق‌شده

     1-3-4 کلیدهای رمزکننده‌کلید

     1-3-5 کلیدهای نشست

   1-4 شیوه های پایه رمزنگاری

     1-4-1 رمزنگاری جابجایی

     1-4-2 رمزنگاری جایگزینی

   1-5 الگوریتم‌ها

     1-5-1 سیستمهای کلید متقارن

     1-5-2 سیستمهای کلید نامتقارن

   1-6 الگوریتم های رمزنگاری کلید خصوصی

     1-6-1 رمزهای دنباله ای

       1-6-1-1 ساختار مولد های بیت شبه تصادفی و رمزهای دنباله ای

       1-6-1-2 مولدهای همنهشتی خطی

       1-6-1-3 ثبات های انتقال پس خور

         1)ثبات های انتقال پس خور غیر خطی

         2) ثبات های انتقال پس خور خطی

       1-6-1-4 کاربردهای رمزهای دنباله ای

       1-6-1-5 نمونه های رمزهای دنباله ای پیاده سازی شده

     1-6-2 رمزهای قطعه ای

   1-7 طراحی الگوریتم رمز قطعه ای

     1-7-1 طراحی امنیت و اجرای مؤثر الگوریتم رمز قطعه ای

     1-7-2 تحلیل رمز: انواع حمله ها به یک سامانه رمزنگاری

     1-7-3 ملزومات طرح مؤثر و کارای نرم افزاری الگوریتم رمز

   1-8 مدیریت کلید

     1-8-1 تولید کلیدها

     1-8-2 ارسال و توزیع کلیدها در شبکه های بزرگ

     1-8-3 تصدیق کلیدها

     1-8-4 طول عمر کلیدها

   1-9 مدیریت کلید توسط روشهای کلید عمومی

   1-10 الگوریتم های تبادل کلید

   1-11 نتیجه گیری

 فصل دوم اشـوب

   2-1مقدمه

   2-2 تعریف اشوب

   2-3 نظریه اشوب

   2-4 تئوری اشوب

   2-5 ویژگی های تئوری اشوب

   2-6 سیستم لورنتس

   2-7 نگاشت لجستیک

   2-8 نگاشت تنت

   2-9 نگاشت هنون

 فصل سوم کاربرد اشوب در رمزنگاری متن

   3-1 مقدمه ای از اشوب در رمزنگاری

   3-2 رمز نگاری با چرخش اشوبی

   3-3 رمزنگاری بر اساس اشوب

 فصل چهـارم الگوریتم رمز کردن بر مبنای تغییر مدور اشوب

   4-1 مقدمه

   4-2 الگوریتم پیشنهاد شده رمزنگاری

     4-2-1 رمزنگاری

     4-2-2 رمزگشایی

     4-2-3 کلید رمزی

   4-3 نتایج و مذاکرات ازمایش

 4-4 نتیجه گیری

 

لینک کمکی