فایل word تحقیق در مورد شبکه های اتصال گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقیق در مورد شبکه های اتصال گرا دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقیق در مورد شبکه های اتصال گرا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تحقیق در مورد شبکه های اتصال گرا

 فصل 1

   مقدمه

 فصل 2

   2-1 مفاهیم پایه

 فصل 3

   شبکه های اتصال گرا

     3-1 تعریف ATM

       3-1-1 ساختار سرایند سلول ATM

       3-1-2 پشته ی پروتکل ATM

       3-1-3 لایه فیزیکی ATM

       3-1-4 لایه ATM

       3-1-5 لایه تطبیقی ATM

     3-2 تعریف SONET/SDH

       3-2-1ساختار فریم SONET STS-1

         3-2-1-1 سربارهای بخش, خط و مسیر

         3-2-1-2 سربارهای بخش, خط و مسیر STS-1

         3-2-1-3STS-1 Payload

       3-2-2 ساختار فریم SONET STS-3

       3-2-3 تجهیزات SONET/SDH

       3-2-4 حلقه های خودترمیم SONET/SDH

         3-2-4-1 حلقه سوییچ مسیر یک جهته 2فیبر (2F-UPSR)

         3-2-4-2 حلقه سوییچ خط دوجهته 2فیبر (2F-BLSR)

         3-2-4-3 حلقه ی سوییچ خط دو جهته 4 فیبر (4F-BLSR)

       3-2-5 رویه ی قاب بندی عام (GFP)

         3-2-5-1 ساختار فریم GFP

         3-2-5-2 عملیات مستقل از مشتری GFP

         3-2-5-3 عملیات وابسته به مشتری GFP

       3-2-6 داده روی SONET/SDH (DOS)

         3-2-6-1 الحاق مجازی

         3-2-6-2 طرح تنظیم ظرفیت حلقه (LCAS)

     3-3 تعریف MPLS

       3-3-1 ساختار سرایند بسته های MPLS

       3-3-2 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪MPLS‬‬

         3-3-2-1 ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ‬

         3-3-2-2 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ

         3-3-2-3 ﮐﻨﺘﺮل ‪LSP‬‬

         3-3-2-4 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ

         3-3-2-5 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ در ‪MPLS

         3-3-2-6 زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ‪(TTL‬‬)

         3-3-2-7 اﺳﺘﻔﺎده از سوییچﻫﺎی‪ ATM‬ ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪LSR

         3-3-2-8 ادﻏﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ

         3-3-2-9 ﺗﻮﻧﻞ‬

       3-3-3 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ‪MPLS

       3-3-4 ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﭼﺴﺐ در ‪MPLS

         3-3-4-1 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪LDP

          3-3-4-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪CR-LDP

         3-3-4-3 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪RSVP

       3-3-5 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ‪MPLS‬‬

         3-3-5-1 ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﺪ

         3-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ

         3-3-5-3 ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﺼﺎل ﮔﺮای ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ‬

         3-3-5-4 اﻫﺪاف ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ

     3-4 تعریف NGSDH

       3-4-1 GFP

       3-4-2 VCAT

       3-4-3 LCAS

       3-4-4 مزایای NGSDH

       3-4-5 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰات ‪NGSDH‬‬

 فصل 4 : نرم افزار شبیه ساز OPNET

   4-1 شبکه و نرم افزارهای شبیه ساز

   4-2 معرفی شبیه ساز OPNET

   4-3 OPNET در مقایسه با سایر شبیه سازها

     4-3-1 مزایای OPNET

     4-3-2 اجزای نرم افزار OPNET

     4-3-3 نحوه کار با نرم افزار

     4-3-4 مروری برپروتکل های MAC در SDH

     4-3-5 پیاده سازی شبیه سازی

 فصل 5

   نتیجه گیری

 فهرست منابع فارسی

 فهرست منابع انگلیسی

 

لینک کمکی