فایل word تجزیه ,تحلیل,طراحی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباطات با مشتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تجزیه ,تحلیل,طراحی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباطات با مشتری دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تجزیه ,تحلیل,طراحی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباطات با مشتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تجزیه ,تحلیل,طراحی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباطات با مشتری

   مقدمه

 فصل اول - مدیریت ارتباط با مشتری

   1-1مقدمه

   1-2 تعریف CRM

   1-3 سایر تعاریف CRM

   1- 4برخی از دستاوردهای کلی CRM عبارتند از :

   1- 5 موضوعات مورد بحث در CRM

     1-5-1مشتری

     1-5-2 ارتباط

     1-5-2 مدیریت

   1- 6 تاریخچه CRM

   1-7 مزایای استفاده از سیستم CRM

   1-8 ضرورت به کارگیری CRM

   1-9 هدف از پیاده سازی CRM چیست؟

     1-9-1 این رویداد چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

   1- 10 واحدهای سازنده مدیریت روابط با مشتری

   1-11 ایجاد چشم انداز CRM

   1-12 انواع فناوری CRM

   1-13 مراحل ارائه خدمت , مدیریت ارتباط با مشتری

   1- 14روش های کلیدی موفقیت CRM در سازمان ها

     1-14-1 چگونه در سازمان خود بهترین روند مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی کنیم؟

     1-14-1 چگونه در سازمان خود بهترین روند مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی کنیم؟

     1-14-2 کدام بخش پروژه CRM را اجرا می کند؟

     1-14-3 چه عاملی باعث شکست پروژه CRM می شود؟

     1-14-4 CRM در کدام نوع ازکسب و کارها پیاده سازی می شود؟

     1-14-5 در کدام صنایع CRM پیاده سازی نمی شود؟

   1-15 دستاوردهای CRM

     1-15-1 دستاوردهای حوزه مدیریت و رهبری

     1-15-2 دستاوردهای حوزه مشتری

     1-15-3 دستاوردهای حوزه منابع

     1-15-4 دستاوردهای حوزه فرایندها

     1-15-5 دستاوردهای حوزه محصولات و خدمات

     1-15-6 دستاوردهای حوزه کارکنان

     1-15-7 دستاوردهای حوزه جامعه

     1-15-8 دستاوردهای حوزه عملکردهای کلیدی سازمان

   1-16 وی‍ژگیهای فنی CRM

   1- 17بازاریابی الکترونیک و برقراری ارتباط با مشتریان

     1-17-1 بازاریابی الکترونیک چیست؟

     1-17-2 چرخه‌ی بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله‌ی اصلی است

     1-17-3عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک

   1-18 اینترنت وCRM

   1-19 نرم افزار ارتباط با مشتریان

     1-19-1 شرایط استقرار موفق نرم افزار CRM در یک سازمان

       1-19-1- 1پیش نیازهای تکنیکی

       1-19-1-2 پیش نیازهای فرهنگی

     1-19-2 مهمترین نرم افزارهای CRM

   1-20 خدمات مشتریان

     1-20-1 رضایت مشتری

       1-20-1-1 مفهوم اثربخشی

   1-21 انواع مشتریان

   1-22 ایجاد وفاداری در مشتریان

   1-23 نقش ریاضیات در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری

     1-23-1روشهای حل مسئله

 فصل دوم – روش های طراحی و مهندسی بخش ها(یا واحدهای) پروژه

   2-1 فرایند نرم افزار

     2-1-1 پردازش پروژه بر اساس مد ل فرایند ابشاری و تحویل تدریجی

   2-2 برنامه ریزی پروژه

   2-3 مهندسی خواسته ها

     2-3-1 استخراج و تحلیل خواسته ها

       2-3-1-1 شناخت اجمالی سازمان/اداره در ارتباط با سیستم درخواستی

       2-3-1-1روند عملیات سازمان

     2-3-2 مشخصات و قابلیتهای اصلی سیستم پیشنهادی

       2-3-2-1تعاریف پایه

       2-3-2-2قسمت مرتبط با کاربر

       2-3-2-3قسمت مرتبط با گروه خدمات شرکت (مدیران)

       2-3-2-4ملاحظات

       2-3-2-5 ضمیمه – مستندات تحویلی

       2-3-2-6(پیوست «الف» قسمت دوم)

   2-4 طراحی واسط کاربر

     2-4-1 اصل اگاهی کاربر

     2-4-2سادگی

     2-4-3 ثبات

     2-4-4 سازگاری

     2-4-5 هویت

     2-4-6 حجم

     2-4-7 راهبری دوست داشتنی داشته باشیم

     2-4-8 جذبه بصری

 فصل سوم- نمودارهای عامل ها

   3-1 نمودار UML مربوط به انواع کاربران در سیستم

   3-2 ارتباطات بین انواع کاربران در سیستم

   3-3 ارتباطات بین انواع کاربران در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

   3-4 نمودار مدیران سیستم

   3-5 نمودارهای کارشناسان

 فصل چهارم- نمودارهای use case, Sequenceو collaboration

   4-1 مقدمه

   4-2 نمودارهای موارد کاربری

     4-2-1 روند عملیات سازمان

     4-2-2 نمودارهای موارد کاربری مشتریان سیستم

       4-2-2-1 مشخصات use case ارتباط مشتری با شرکت

       4-2-2-2 مشخصات use case ارائه درخواست مشتری به شرکت و گرفتن پرینت از فرم کامل شده

       4-2-2-3 مشخصات use case پیگیری وضعیت فرم ثبت شده قبلی توسط کاربر مشتری

       4-2-2-4 مشخصات use case تائید فرم اقدام شده

       4-2-2-5 مشخصات use case عدم تائید فرم اقدام شده توسط مشتری

     4-2-3 نمودارهای موارد کاربری مدیران سیستم

       4-2-3-1 مشخصات use case ارتباط مدیر یا مدیران با سیستم

     4-2-4 نمودارهای موارد کاربری کارشناسان سیستم

     4-2-5 نمودارهای موارد کاربری مدیریت وب سایت

   4-3 نمودارهای توالی و همکاری

     4-3- 1نمودارهای توالی و همکاری مشتریان

     4-3-2 نمودارهای همکاری و توالی مدیران

     4-3-2 نمودارهای همکاری و توالی کارشناسان

     4-3-2 نمودارهای همکاری و توالی مدیریت وب سایت

 فصل پنجم- نمودارهای کلاس و حالت

   5-1 مقدمه

   5-2 نمودارهای کلاس

     5-2-1 کلاس مشتریان

     5-2-2 کلاس قسمت های مرتبط با مشتری

     5- 2-3کلاس مدیران

     5-2-4کلاس مدیر وب سایت

     5-2-5کلاس کارشناسان

     5-2-6کلاس درخواست نرم افزاری

     5-2-7 کلاس درخواست سخت افزاری

     5-2-8 کلاس های خدمات سخت افزاری

      5-2-9کلاس های خدمات نرم افزاری

     5-2-10 کلاس بررسی اولیه درخواست توسط واحد مدیریت

     5-2-11کلاس گزارش دهی کارشناس نرم افزار

     5-2-12کلاس گزارش دهی کارشناس سخت افزار

     5-2-13کلاس اخرین بررسی فرم درخواست توسط مدیر

     5-2-14کلاس های پیگیری درخواست توسط مشتری

     5-2-15کلاس اعتراض مشتری به اقدامات انجام گرفته

     5-2-16روابط بین کلاس ها

       5-2-16-1مدل شی برای سیستم پردازش درخواست در CRM(در این پروژه)

       5-2-16-2رابطه بین دو کلاس مدیر و مشتری

       5-2-16-3رابطه بین دو کلاس مدیر و کارشناس

       Admin 5-2-16-4رابطه بین (مدیر سایت) با مشتری ,مدیر و کارشناس

       5-2-16-5رابطه بین مشتری و قسمت مرتبط با درخواست

       ) CRM 5-2-16-6رابطه میان سیستم در این پروژه) با عامل های انسانی ) CRM

       5-2-16-7رابطه میان سیستم CRM با کلاس درخواست و کلاس گزارش

   5-3 نمودارهای حالت

     5-3-1نمودار state diagram تصمیم گیری مشتری بر تائید یا عدم تائید اقدامات انجام شده در خصوص درخواست

     5-3-2نمودارحالت بررسی گزارشات کارشناسان توسط مدیران

 فصل ششم- طراحی پایگاه داده

   6-1 مقدمه

   CRM 6-2پایگاه

   6-3 جداول پایگاه

     Admin 6-3-1جدول

      blockadmin 6-3-2جدول

     manusers 6-3-3جدول

     6-3-4جدول Xpusers

      6-3-5جدول Customerenter

     6-3-6جدولcustomers

     6-3-7 جدول Hardwarerequest

     6-3-8 جدول Hardwarerequest2

     6-3-9 جدول Hardwarerequests

     6-3-10) جدول Softwarerequests

     6-3-11جدول Activepayment

     6-3-12جدولCompanyname

     6-3-13جدول Consideringbyman

     6-3-14 جدول Consideringbyxp

     6-3- 15 جدول Consideringbyxp2

     6-3-16جدول Consideringbyxp3

     6-3-17جدول Softwarecosts

     6-3-18جدول Finaltable

     6-3-19جدول Notaccept

     6-3-20جدول Notaccept2

     6-3-21جدول reporttocustomer

     6-3-22جدول XPpenalty

   6-4 نمودار رابطه های بین جداول

 نتیجه گیری

 پیوست1

 مراجع و منابع

 

لینک کمکی