فایل word مقاله بررسي تأثير دماي پيشگرم, ميزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ي فولاد ميکروآلياژي واناديوم دار MSV630

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير دماي پيشگرم, ميزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ي فولاد ميکروآلياژي واناديوم دار MSV630 :

چکیده:

دراین تحقیق تاثیرعوامل اصلی فرایند آهنگری گرم درتولید قطعات خودرو, یعنی دمای پیشگرم, میزان کرنش و نرخ سرد شدن قطعات پس از تغییرشکل, برروی ریزساختارو اندازه دانه های آستنیت اولیه یک فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار (MSV630 ) مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش دمای پیشگرم باعث کاهش عدد اندازه دانه می شود که دلیل آن رشد بیشتر دانه های استنیت اولیه در دمای بالاتر می باشد. همچنین با افزایش میزان کرنش عدد اندازه دانه آستنیت اولیه بصورت بسیار جزئی افزایش یافته است .در سرعت سرد شدن (C/Sec°( 5/2 نسبت به سرعت سرد شدن (C/Sec°( 5/1 اعداداندازه دانه استنیت اولیه بالاتر می باشد. افزایش دمای پیشگرم از C°1150 به 1300 باعث رشد بیشتر دانه های آستنیت اولیه می شود. این مسئله حتی در حضور کرنش به میزان %30 و% 45 نیز وجود دارد.

لینک کمکی