فایل word مقاله بررسي روش‌هاي مختلف آشکارسازي چند کاربره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله بررسي روش‌هاي مختلف آشکارسازي چند کاربره دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسي روش‌هاي مختلف آشکارسازي چند کاربره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله بررسي روش‌هاي مختلف آشکارسازي چند کاربره

فصل اول: مقدمه
1-1- مدل سیستم
1-2- مختصری از فصل‌های دیگر  
فصل دوم:آشکارساز متعارف یا بانک فیلتری
2-1- بانک فیلترمنطبق(روش متعارف)    
2-2- محاسبه احتمال خطای حالت   
دو کاربره ازروش اول
2-3- محاسبه احتمال خطای حالت   
دو کاربره ازروش دوم
2-4- آشکارساز بهینه خطی   
فصل سوم: آشکارساز دکرلاتور
3-1- عملکردکلی دکرلاتور
3-2- شبیه سازی و رابطه ی احتمال خطا   
فصل چهارم: آشکارسازکمترین میانگین مربعات خطا(mmse)
4-1- عملکرد کلی MMSE
4-2- مقایسه آشکارسازهای خطی
فصل پنجم: برخی آشکارسازهای غیرخطی
5-1- حذف موفق
5-2- آشکارسازی چندمرحله ای
5-2-1- روش متعارف مرحله اصلی
5-2-2- آشکارساز مرحله اصلی دکرلاتور
5-3- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
مراجع

1-1مدل سیستم

در این پروژه فرض بر آن است که بدون آسیب دیدن کلیت موضوع K کاربر وجود دارد که هر کدام ازBPSK برای ارسال پیام استفاده می‌کنند و دامنه‌ی پیام ارسالی همه‌ی کاربران نیز یکسان فرض می‌شود, در این صورت سیگنال دریافتی در گیرنده عبارت است از

(-11)                                      y(t) =  

که در آن Sk شکل موج ارسالی توسط kامین کاربربا انرژی واحد برای BPSK وبرای بیت ریت T, bk بیت ارسالی kامین کاربرکه یا1ویا 1- است وAkدامنه ی دریافتی kامین کاربر می‌باشند.  n(t)نیز نویز سفید گاوسی با PSD=N0 می‌باشد. اگر ضرب داخلی (cross-correlation) دو شکل موج ارسالی را با نشان دهیم, به شکل زیر تعریف می‌شود

ij = <SiSj> =                                    (2-1)

که از روی آن تعریفی برای ماتریس  R(cross-correlation) داریم که در زیر آمده است

ij} =                       (3-1)R = {

که در آن ماتریس R متقارن و مثبت می‌باشد

1-2مختصری از فصل‌های دیگر

در ادامه در فصل‌های بعد با برخی آشکارسازهای خطی از جمله روش متعارف, روش موسوم به Decorrelating detector(دکرلاتور), بهینه خطی وکمترین مربعات خطا همراه با روابط وبیان ویژگی‌ها تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر آشنا خواهیم شد و در آخرین فصل چند روش غیر خطی بررسی می شوند و در ادامه فصل آخر نتیجه گیری و جمع بندی خواهیم کرد

  فصل دوم

   آشکارساز متعارف یا بانک فیلتری

 

در این فصل ساده‌ترین راهکار برای آشکارسازی سیگنال‌های cdma یعنی فیلتر منطبق یا روش متعارف همراه با عملکرد آن در کانال‌های چند کاربره با این فرض که با این روش به عنوان آشکارساز بهینه در مخابره‌ی تک کاربره آشنایی کامل وجود دارد بررسی می‌کنیم رابطه‌ی احتمال خطا و شبیه سازی‌ها همچنین برخی ایرادهای آن آورده شده است

2-1- بانک فیلترمنطبق(روش متعارف):

در سیستم ارتباطی تک کاربره ی دیجیتال معمولی فیلتر منطبق برای آشکارسازی سیگنال با روش‌های مؤثر ریاضی به کار می‌رود. ولی در حالت چند کاربره باید از یک مجموعه‌ی فیلتر منطبق که هر فیلتربرای یکی از شکل موج‌های کاربران استفاده می‌شود به کار رود که در شکل زیر ساختار آن آورده شده است و در آشکارسازی چندکاربره به آن روش متعارف گفته می شود که در این روش باید در مورد شکل موج مورد استفاده هر کاربر اطلاع کافی داشته باشیم

خروجی kامین فیلترمنطبق از عبارت زیر نتیجه می‌شود

yk  =                                           (1-2)

که اگر بجای y(t) از رابطه‌ی (-11) قرار دهیم به عبارت زیر می‌رسیم

yk  =  jK= 1 Aj bj jk + nk                                                        (2-2)

که در آن

nk  =                                     (3-2)

و   1 = ,kk  پس داریم

                         (4-2) yk = Ak bk +  kj Aj bj jk + nk

و واریانس نویز خروجی فیلتر منطبق از محاسبه‌ی امید ریاضی  برابر N0 محاسبه می شود

و به طور مشابه کواریانس نویز  * jk N0محاسبه می‌شود. و ما می‌توانیم ماتریس کواریانس نویز را به صورت زیر تعریف کنیم

N0 R                                                    (5-2) =       E[nnT ]

که n=[n1 ,n2,…,nk] و nT ترانهاده آن می‌باشد

اگر رابطه ی(2-2)  را برای هر k کاربر نوشته و مرتب کنیم به مدل ماتریسی زیر دست می‌یابیم

Y = R A b + n                                                  (6-2)

که در آن به ترتیب

Y=  وA=  وb=  و =n  و

R=  می باشند

برای مثال برای سیستم دو کاربره وقتی که اطلاعات کاربراول برای ما مطلوب و کاربر دوم تداخلگر محسوب می‌شود مدل سیستم به شکل زیر خلاصه می شود

y1 = A1 b1 + b2+ n1                                                                  (7-2)

که در آن

                                                           (8-2) = A2 12

و اگر با برنامه‌ی MATLAB به صورت آماری وبا در نظر گرفتن سیگنال خروجی فیلتر به صورت

وبا توجه به اینکه خروجی فیلتر منطبق اول از رابطه‌ی

= sign (y1)                                                   (9-2)

محاسبه می‌شود, با شمارش تعداد بر آوردهای خطا و محاسبه‌ی احتمال خطا شکل زیر که نمودار احتمال خطا بر حسب  سیگنال به نویز A12/N0= SNR=A12/22می باشد حاصل شده است (I=4 و نویز گاوسی در نظر گرفته شده است)

2-2-محاسبه احتمال خطای حالت دو کاربره از روش اول:

لینک کمکی