فایل word پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن

چکیده  
مقدمه  
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مسئله تحقیق  
1-2 سوالات تحقیق  
1-3 فرضیه‌های تحقیق  
1-4 اهداف تحقیق  
1-5 ضرورت تحقیق  
1-6 روش تحقیق  
1-7 پیشینه تحقیق  
1-7-1 پیشینه موضوع در آثار فقهای متقدم  
1-7-2 پیشینه‌ موضوع در آثار قفهای متاخر (معاصر)  
1-8 مفاهیم و تعاریف  
1-8-1معنای لغوی احکام  
1-8-2مفهوم فقهی احکام  
1-8-3 حکم وضعی  
1-8-4 حکم تکلیفی  
1-8-5 معنای لغوی آثار  
1-8-6 مفهوم فقهی آثار  
1-8-7 معنای لغوی تغییر  
1-8-8 معنای لغوی جنسیت  
1-8-8-1 تعریف جنسیت از نظر فیزیولوژی  
1-8-8-2 تعریف دو جنسی در پزشکی (Hermaphrodism )  
1-8-9 تعریف هویت جنسی  
1-8-10 تعریف خنثای روانی یا ترانس سکشوآل (Transsexoual)  
1-8-11 دو جنسیتی در فقه  
1-8-11-1 خنثی واضح یا غیر مشکل  
1-8-11-2 خنثی غیر واضح یا مشکل  
1-9 تاریخچه تغییر جنسیت  
1-10 تفاوت ترانس سکشوآل با هرمافرودیسم(خنثای رو انی با خنثای جسمی)  
1-11 دیدگاه مذاهب به تغییر جنسیت  
1-12 انواع تغییر جنسیت  
فصل دوم: ماهیت فیزیولوژیکی تغییر جنسیت
مقدمه  
2-1-نقائص مربوط به تمایز جنسی  
2-2- سندرم ترنر (x45)  
2-3- سندرم کلاین فلتر (47xxy)   
2-4- سندرم عدم حساسیت به آندروژن (46xy)  
2-5-هرمافرودیت حقیقی  
2-5-1 هرمافرودیت کاذب مونث (هایپرپلازی مادرزادی آدرنال)  
2-5-2 هرمافرودیت کاذب مذکر  
2-6 روشهای تشخیص نوع جنسیت  
2-7- عوامل روانشناختی  
2-7-1 تعریف هویت جنسی (sexual Identity)  
2-7-2 تعریف نقش جنسی  
2-8- روند شکل‌گیری نقش هویت جنسی  
2-9- هویت جنسی در دوره نوجوانی  
2-10- نارضایان جنسی  
2-10-1 ویژگی ناراضیان جنسیتی  
2-11- تعریف اختلال هویت جنسی (ترانس سکسوآل)  
2-11-1 طبقه‌بندی اختلالات هویت جنسی بر اساس (کلاپلان و سادوک)  
2-11-2 تعریف اختلال هویت جنسی بر اساس (DSMIV) انجمن روانپزشکان آمریکا  
1) اختلال هویت جنسی در کودکان  
2) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی  
2-12- وضعیت زندگی فردی, خانوادگی و اجتماعی آسیب دیدگان اختلال هویت جنسی  
2-12-1 زندگی فردی  
2-12-2 زندگی خانوادگی  
2-12-3 زندگی اجتماعی  
2-13- عوامل موثر در ایجاد اختلال هویت جنسی  
2-13-1 عوامل بیولوژیکی  
2-14- روشهای تغییر جنسیت  
2-14-1 روان درمانی  
2-14-2 هورمون درمانی  
2-14-2-1 نحوه هورمون درمانی در افراد ترانس سکشوآل(خنثای روانی)  
الف) هورمون درمانی در ترانسهای مونث به مذکر  
ب)هورمون درمانی در ترانسهای مذکر به مونث  
ج)هورمون درمانی بعد از عمل جراحی  
2-14-3 عمل جراحی  
2-15 تشخیص بیماری ترانس سکشوآل  
فصل سوم: ماهیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
بخش اول: بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت  
3-1-1 ممنوعیت مطلق (عدم مشروعیت)  
3-1-1-1 حرمت لمس کردن و نظر به عورت نامحرم  
3-1-1-2 حرمت از بین بردن اعضای بدن (حرمت تغریر به نفس)  
3-1-1-3 حرمت تغییر در خلقت الهی و غیر مقدور بودن آن  
3-1-1-4 مخالفت با مصالح عمومی  
3-1-1-5 عدم منفعت عقلایی مشروع و قابل اعتنا  
3-1-1-6 استناد به قاعده الناسُ مسلطون علی انفسهم  
3-1-2 نظریه مشروعیت مطلق  
3-1-2-1 اصل حلیت  
3-1-2-2 قاعده تسلیط  
3-1-2-3 عدم‌تغییر در خلقت الهی  
3-1-2-4 قاعده اضطرار  
3-1-2-5 موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشا   
3-1-3 نظریه مشروعیت مشروط  
نتیجه بحث  
بخش دوم: تغییر جنسیت و اثر آن بر احکام تکلیفی  
بخش سوم: تغییر جنسیت و آثار وضعی  
3-3-1- تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با نکاح  
3-3-1-1- اذن و رضایت زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل  
3-3-1-2- تأثیر تغییر جنسیت بر علقه نکاح (پیوند زناشویی)  
الف) تغییر جنسیت یکی از زوجین  
ب) زوجین هر دو غیر هم زمان تغییر جنسیت دهند (غیرمتقارنین)  
ج) تغییر جنسیت زوجین همزمان با یکدیگر باشد (متقارنین)  
3-3-2- تغییر جنسیت و مسأله مهریه  
3-3-2- تغییر جنسیت و مسأله مهریه در نکاح دائم  
3-3-2-1- تغییر جنسیت زوجه  
الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلقاً  
ب) نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلقاً  
ج) لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در غیر نزدیکی  
د) سقوط مهر به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر   
3-3-2-2- تغییر جنسیت زوج  
3-3-3 تغییر جنسیت و مهریه در نکاح منقطع  
3-3-4 تغییر جنسیت و مسأله عدّه  
3-3-5 تغییر جنسیت و مسأله ارث  
3-3-5-1 ارث بردن فرزند تغییر جنسیت داده از والدینش  
3-3-5-2 ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش  
3-3-6 تغییر جنسیت و عناوین خانوادگی  
3-3-7 تغییر جنسیت و مساله ولایت و سرپرستی  
حالت اول: تغییر جنسیت مادر به مرد  
حالت دوم: تغییر جنسیت پدر به زن  
3-3-8 تغییر جنسیت ومسأله نفقه فرزندان  
3-3-9 تغییر جنسیت و مسأله نکاح با محارم نسبی  
3-3-9-1 تغییر جنسیت مادر به مرد و مسأله نکاح با دختران  
3-3-9-2 تغییر جنسیت پدر به زن و نکاح با پسران  
3-3-10 تغییر جنسیت و نکاح با محارم سببی  
3-3-10-1 تغییر جنسیت مادر به مرد و ازدواج او با حلیله پسر  
3-3-10-2 تغییر جنسیت حلیله پسر به مرد و ازدواج با مادر شوهر  
3-3-11 تغییر جنسیت و مسأله عقود و تعهدات سابق  
3-3-12 تغییر جنسیت و اثر آن بر هزینه‌های ازدواج  
3-3-13 تغییر جنسیت و اثر آن بر هدایا  
3-3-14 اثر تغییر جنسیت بر مسائل کیفری  
3-3-14-1 تغییر جنسیت و حدود (سرقت, محاربه, زنا, لواط ;)  
3-3-14-2 تغییر جنسیت و مسئله ارتداد  
3-3-14-3 تغییر جنسیت و اثر آن بر قصاص و دیات  
فصل چهارم: ملاحظات حقوقی و نحوه دادرسی و شناسایی
4-1 ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعد حقوقی  
4-2 رویه قضایی کشورها و دادگاه اروپایی حقوق بشر  
4-3 روند دادرسی و شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت  
4-3-1 شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت  
4-3-2 شناسایی جنسیت جدید طبق قوانین  
4-3-3 مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت جدید  
4-4 آثار تصحیح شناسنامه  
ضمائم  
1 استفتائات  
1-1 آیه الله حاج سیدعلی خامنه‌ای  
1-2 آیه الله محمدتقی بهجت  
1-3 آیه الله حاج شیخ محمدعلی اراکی  
1-4 آیه الله ناصر مکارم شیرازی  
1-5 آیه الله محمد ابرایم جنّاتی  
1-6 آیه الله حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی  
1-8 آیه‌الله مدنی تبریزی  
نتیجه گیری  
پیشنهادات  
منابع فارسی  
مجلات و مقالات  
منابع عربی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن

1-     آزاد, حسین, آسیب شناسی روانی, چاپ چهارم, انتشارات بعثت,

2-     آساد, محمد تقی, مبانی ژنتیک, چاپ اول, انتشارات دنیا تهران,

3-     اراکی, شیخ محمد علی, استفتائات, چاپ الهادی, قم

4-     امامی, اسدالله و صفایی, سید حسین, حقوق خانواده, چاپ هشتم, تهران انتشارات دانشگاه تهران,

5-     امامی, سیدحسن, حقوقی مدنی, چاپ شانزدهم, تهران, انتشارات اسلامیه,

6-     امامی, اسدالله و صفایی, سید حسین, حقوق خانواده, تهران, انتشارات دانشگاه تهران,

7-     بی‌آزار شیرازی, عبدالکریم, رساله نوین (ترجمه و توضیح تحریر الوسیله) مؤسسه انجام کتاب,

8-     بهجت, محمد تقی, احکام و استفتائات بهداشتی و پزشکی به کوشش علیرضا گرم آبدشتی, قم: انتشارات مشهور,

9-     جنّاتی, محمد ابراهیم, رساله توضیح المسائل, بخش الستفتائات, قم انتشارات انصاریان,

10- جعفری لنگرودی, محمد جعفر, مبسوط در ترمینولوژی حقوق, تهران, انتشارات گنج دانش,

11- حجتی اشرفی, غلامرضا, مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی, تهران انتشارات گنج دانش,

12- خامنه‌ای, سید علی, پزشکی در آئینه اجتهاد, طرح و تحقیق خلیل علی محمد زاده, قم, انتشارات انصاریان, چاپ اول, چاپ صدر ,

13- خامنه‌ای, سید علی, رساله اجوبه الاستفتائات, ترجمه فارسی انتشارات بین المللی الهدی,

14- دهخدا, علی اکبر, لغت نامه, چاپ دوم, تهران انتشارات دانشگاه تهران دوره جدید,

15- سادلر, تی, جنین شناسی لانگمن, ترجمه فرهاد همت خواه, چاپ اول نشر علوم دانشگاهی وزارت فرهنگ و ارشاد,

16- سادوک, بنیامین جیمز, خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری, ترجمه حسن رفیعی, چاپ چهارم, نشر طبیب,

17- صادقی, محمدهادی, جرایم علیه اشخاص, چاپ ششم, تهران نشر میزان,

18- صفایی, سید حسین و قاسم زاده, سید مرتضی, اشخاص و محجورین, تهران انتشارات سمت,

19- طباطبائی, سید محمد حسین, تفسیر المیزان, 1364, ترجمه محمد تقی مصباح یزدی, نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی

20- عمید, حسن, فرهنگ فارسی, تهران انتشارات امیر کبیر,

21- فیض, علیرضا, مبادی فقه و اصول, چاپ هفتم, دانشگاه تهران,

22- فقیه نصیری, فیروز, مجموعه قوانین حقوقی, چاپ سوم, نشر صدوق,

23- قربانی, فرج الله, مجموعه آرا و حدت رویه قضایی, چاپ پنجم, انتشارات فردوسی,

24- کاتوزیان, ناصر, حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها), چاپ دوم, تهران, انتشارات مدرس,

25- کاتوزیان, ناصر, حقوق مدنی (بخش خانواده), چاپ سوم شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا,

26- کاتوزیان, ناصر, حقوق خانواده, چاپ سوم, تهران, انتشار شرکت سهامی,

27- کاپلان, سادوک, خلاصه روانپزشکی بالینی, ترجمه نصرت الله پورفکاری, چاپ دوم, انتشارات آزاده,

28- کاهانی, علیرضا و شجاعی, پیمان, اختلال هویت جنسی, مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاده, نشر طبیب, چاپ اول,

29- گودرزی, فرامرز, پزشکی قانونی, تهران, انیشتین, 1377و

30- ماسن, پاول هنری و همکاران, رشد و شخصیت کودک, ترجمه مهشید یاسایی, تهران, نشر کتاب ماد وابسته به نشر مرکز,

31- محقق داماد, سید مصطفی, حقوق خانواده, چاپ نهم, مرکز نشر علوم اسلامی,

32- محقق داماد, سید مصطفی, قواعد فقه, بخش جزایی, چاپ سوم, قم مرکز نشر علوم اسلامی,

33- مقدس اردبیلی, احمد بن محمد, زیدهالبیان, ترجمه سید جعفر سجادی, تهران مؤسسه مطبوعاتی عطائی,

34- معین, محمد, فرهنگ فارسی معین, تهران انتشارت امیرکبیر,

35- مکارم شیرازی, ناصر, استفتائات جدید, تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی, چاپ سوم چاپخانه امیرالمؤمنین (ع),

36- موسوی اردبیلی, سید عبدالکریم, استنفتائات, انتشارات نجات,

37- موسوی بجنوردی, سید محمد, اندیشه‌های حقوقی (1) حقوق خانواده, بکوشش ابوالفضل احمد زاده چاپ اول انتشارات مجد,

38- موسوی خمینی, سید روح الله, تحریر الوسیله, ترجمه علی اسلامی, دفتر نشر انتشارات اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم,

39- ولایی, عیسی, فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, تهران, نشر نی,

40- هاشمی شاهرودی, سید محمود, فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام, قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامی,

مجلات و مقالات

41- باریکلو, علیرضا, اندیشه‌های حقوقی (وضعیت تغییر جنسیت) شماره 5, زمستان

42- باریکلو, علیرضا, فصلنامه مدرس (آثار حقوقی تغییر جنسیت) شماره 3, پائیز

43- خاکسار, الهام, غریبه‌های عالم خلقت, زنان, 124, شهریور

44- خرازی, سید محسن, فقه اهل بیت (تغییر جنسیت) شماره 23, پائیز

45- رمضان زاده, فاطمه, راهی به بازگشت, اعتماد, شماره 30, خرداد

46- دلشاد, صلاح الدین, گزارشی از انجام عملهای تغییر جنسیت در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) تهران, پزشکی قانونی, شماره 20, مرداد و شهریور

47- دّیانی, عبدالرسول, حقوق اخلاقی پزشکی (اصلاح جنسیت), دادرسی, شماره 29, آذر و دی

48- شهریاری, معصومه, تغییر جنسیت تیر آخر, شرق, بهمن

49- غروی, نازنین, تلاش انجمن دو جنسیتی‌های آمریکا, شرق, اسفند

50- کریمی نیا, محمد مهدی, معرفت, (بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت), شماره 36,

51- کریمی نیا, محمد مهدی, فصلنامه حقوق پزشکی, (تغییر جنسیت و مسائل فراروی آن), سال دوم, شماره 4,

52- مدنی تبریزی, سید یوسف, المسائل المستحدثه, قم انتشارات دهاقانی, 1416 هـ. ق

53- مؤمن قمی, محمد, فقه اهل بیت (سخنی درباره تغییر جنسیت), شماره 7,

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن

54- قرآن

55- حر عاملی, محمد بن حسن, وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, بیروت: دار احیا التراث العربی, 1419 هـ.ق

56- حکیم, محمد تقی, الاصول العامه للفقه المقارن, چاپ سوم (نجف اشرف) 1410 هـ.ق

57- حلی, ابی منصور حسن بن یوسف بن مطهر, تذکره الفقها, مؤسسه آل البیت لاحیا التراث العربی, 1414 هـ. ق

58- حلی, فخرالمحققین, ایضاح الفوائد فی شرح القواعد, قم انتشارات اسماعیلیان, 1384 هـ.ق

59- خوئی, ابوالقاسم, مصباح الفقاهه, محمد علی توحیدی, قم مؤسسه انصاریان (بی‌تا)

60- شهید ثانی, زین الدین بن علی, روضه البیهه فی شرح المعه الدمشقیه, قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه,

61- شیرازی, محمد بن المهدی, الوصول الی کفایه الاصول, نجف مطبعه الاداب (بی‌تا)

62- صادقی, محمد, الفرقان فی تفسیر القرآن, قم انتشارات اسماعیلیان 1408 هـ. ق

63- صدر, سید محمد, ماورا الفقه, بیروت دارالاضوا , 1413 هـ.ق

64- طبرسی, ابوعلی فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, تحقیق هاشم رسول محلاتی, بیروت دار احیا التراث العربی 1406 هـ. ق

65- طریحی, فخرالدین, مجمع البحرین, چاپ دوم, دفتر نشر فرهنگ اسلامی,

66- طوسی, ابی جعفر, محمد بن حسن بن علی, الخلاف فی الفقه, تهران انتشارات رنگی,

67- طوسی, ابی جعفر, محمد بن حسن بن علی, التبیان فی تفسیر القرآن, بیروت داراحیا التراث العربی (بی‌تا)

68- طوسی, ابی جعفر, محمد بن حسن بن علی, الاستبصار فیما اختلف من الاخبار, تهران دارالکتب الاسلامیه (بی‌تا)

69- کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران دارالکتب الاسلامیه, بی‌تا

70- لوئیس معلوف, المنجد فی اللغه, چاپ سی و سوم بیروت: دارالمشرق, 1992م

71- مجلسی, محمد باقر بن محمد تقی, بحار الانوار الجامعه لدروالاخبار الائمه الاطهار بیروت, دار احیا التراث العربی, 1403 هـ.ق

72- مطهری, احمد, مستند تحریر الوسیله, المسائل المستحدثه, قم انتشارات خیام, 1403هـ.ق

73- معزی ملایری, شیخ اسماعیل, جامع الاحادیث شیعه, قم, انتشارات مهر,

74- مؤمن قمی, شیخ محمد, کلمات السدیده فی مسائل الجدیده, قم انتشارات نشر اسلامی, 1415 هـ.ق

75- نجفی اصفهانی, محمد حسن, جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام, دارالکتب الاسلامیه, چاپ سوم,

مقدمه

جنین تمام پستانداران چه از نظر ژنتیکی نر (xy) و چه ماده (xx) در مراحل اولیه زندگی جنینی از لحاظ تشریحی ماده هستند. تمایز نر و ماده در نتیجه عمل آندروژن‌های جنینی روی می‌دهد. این فرآیند از هفته ششم زندگی جنینی شروع می‌شود و تا پایان ماه سوم تکمیل می‌گردد. با رشد جنین فقط با افزایش آندروژن که از کروموزوم جنسی (y) مایه می‌گیرد و مسئول رشد و تکامل بیضه‌هاست, جنس نر پدید می‌آید. بدون بیضه‌ها و آندروژن دستگاه تناسلی خارجی به شکل زنانه درمی‌آید. بنابراین نرینگی و مردانگی بستگی به آندروژن‌های دوران جنینی و پیش از تولد دارد

همین اصل نرینه‌سازی یا مادینه‌سازی را می‌توان در مورد مغز نیز تعمیم داد که تستوسترون روی نورون‌هایی از مغز اثر می‌گذارد که در نرینگی مغز در مناطقی نظیر هیپوتالاموس نقش دارند. این که آیا در اختلالات هویت جنسی, تستوسترون در الگوهای رفتاری زنانه یا مردانه نقش دارد مورد بحث پژوهشگران است. (جیمز سادوک, ترجمه رفیعی, 1385, ج2, ص274)

2-1-نقائص مربوط به تمایز جنسی

اختلال در میزان هورمون‌های مردانه (آندروژن) یا زنانه (استروژن) در جنین باعث نقائصی در جنسیت می‌شود که بسته به کم یا زیاد بودن هر یک از این دو هورمون انواعی از نشانگان یا سندرم به وجود می‌آید که در آنها افراد جنبه‌های تشریحی و فیزیولوژیک بارزی از جنس مقابل دارند. از جمله این سندرم‌ها می‌توان سندرم ترنر, عدم حساسیت آندروژنی, هرمافرودیسم و غیره اشاره کرد که در ذیل به توضیح مختصری در مورد هر کدام می‌پردازیم

2-2- سندرم ترنر (x45)

این سندرم در افراد مؤنث شایع است و افراد مبتلا به آن دخترهای غیر طبیعی هستند که فراوانی آن 1 در 250 در بین متولدین دختر می‌باشد. بیش از 90درصد این جنینها خود به خود سقط می‌شوند و فراوانی آن در بین افراد بالغ حدود 1 در 5000 نفر می‌باشد. این ناهنجاری کروموزومی اولین بار توسط ترنر در سال (1938م) بیان شد. در این سندرم یکی از کروموزوم‌های جنسی زنانه وجود ندارد (xo) که نتیجه آن فقدان تخمدان‌ها یا رشد جزئی غدد جنسی زنانه است که دیس‌ژنزی نامیده می‌شود. در دوران جنینی و پس از تولد هورمون جنسی مهمی چه مردانه و چه زنانه تولید نمی‌شود و به همین دلیل نسوج جنسی در حال سکون نسجی زنانه باقی می‌ماند چون کروموزوم (x) دوم که به نظر می‌رسد مسئول زنانگی کامل است وجود ندارد و صفات ثانویه جنسی آنها محدود است

 این افراد ساختمان تشریحی جنسی ناقص دارند و فاقد استروژن کافی هستند و بدون درمان خصوصیات جنسی ثانوی پیدا نمی‌کنند. همچنین این افراد نابالغ هستند و نازایی در آنها دیده شده است. برای درمان این افراد از هورمورن درمانی استفاه می‌شود و زمان مناسب قبل از سن بلوغ است درمان با جایگزینی استروژن در سنین 12 تا 13 سالگی می‌تواند در بروز صفات جنسی موثر باشد ولی موجب درمان نازایی نمی‌شود

2-3- سندرم کلاین فلتر (47xxy)

شایعترین ناهنجاری عمده تمایز جنسی است که تنها در مردان روی می‌دهد و شیوع آن 1 نفر به ازای هر 1000 نفر دیده می‌شود اضافه شدن یک کروموزوم (x) به ترکیب کروموزومی مذکر باعث ایجاد کلاین فلتر می‌شود که اولین بار توسط کلاین فلتر در سال (1942م) توضیح داده شد. شخص مبتلا به این سندرم حاوی 47 کرومزوم می‌باشد (47xxy) که تحت تاثیر کروموزوم (y) ساختمان جنسی مردانه دارد اما این اثر با وجود کروموزوم (x) دوم تضعیف می‌شود. این افراد از نظر تیپ ظاهر جنسی مذکر ولی در بعضی خصوصیات بخصوص صفات ثانویه جنسی شبیه زنها هستند. این بیماران با بیضه و آلت مردانه متولد می‌شوند ولی بعلت کاهش آندروژن بیضه‌ها و غده پروستات کوچک است و بعضی از خصوصیات جنسی زنانه را در دوران بلوغ پیدا می‌کنند همچنین این افراد عقیم هستند و میل جنسی آنها ضعیف است

2-4- سندرم عدم حساسیت به آندروژن (46xy)

این سندرم یک اختلال مادرزادی است که ناشی از عدم حساسیت به آندروژن می‌باشد. این بیماری در نتیجه فقدان گیرنده های آندروژن یا پاسخ ندادن بافتها به مجموعه‌های گیرنده تستوسترون بوجود می‌آید بنابراین آندروژن‌هایی که توسط بیضه‌ها تولید می‌شود در تمایز دستگاه تناسلی مذکر کارایی ندارد و به علت عدم حساسیت نسوج به آندروژن نسوج جنین قادر به واکنش در مقابل آن نیست و در حالت سکون زنانه باقی می‌ماند و دستگاه عصبی مرکزی سازماندهی مردانه پیدا نمی‌کند. در هنگام تولد نوزاد دختر به نظر می‌رسد و بیضه‌ها مخفی است. اعضای جنسی داخلی یا وجود ندارد یا اندازه آنها کوچک است و صفات جنسی ثانویه در زمان بلوغ, زنانه است چون مقادیر کم اما کافی استروژن تولید می‌شود. چنین بیمارانی بدون استثنا خود را زن می‌پندارند و رفتار زنانه دارند. این گروه از سندرمها ژنتیکی محسوب می‌شوند و تقریباً درمان قطعی برای آنها شناخته نشده است. (سادلر, ترجمه همت خواه, 1375, ص278-276)

2-5-هرمافرودیت حقیقی

به دلیل اینکه تکامل جنسی مونث و مذکر به روش یکسان شروع می‌شود ممکن است ناهنجاری‌هایی در تمایز و تعیین جنسیت بروز نمایند. این ناهنجاری‌ها در برخی موارد منجر به بروز صفات هر دو جنس در یک فرد می‌شود که این افراد را هرمافردیت می‌نامند

هرمافرودیتهای حقیقی دارای هر دو بافت بیضه و تخمدان هستند که معمولاً بصورت ترکیب هر دو بافت است از نظر کروموزومی در اکثر موارد (46xx) بوده و معمولاً یک رحم وجود دارد. دستگاه تناسلی خارجی مبهم و بیشتر شبیه زنانه است و صفات ثانویه جنسی از مردانگی تا زنانگی متغییر است و بعلت ناقص بودن اعضا تناسلی این افراد عقیم‌اند. تشخیص هرمافرودیسم واقعی تنها بعد از رد کردن هرمافرودیسم کاذب مطرح می‌شود. مقادیر کافی از بافت تخمدان ممکن است استروژن مورد نیاز برای تکامل سینه, تخمک گذاری و شروع قاعدگی را تولید کند؛ اگر چه بافت بیضه قادر به تولید تستوسترون و صفات مردانه در دستگاه تناسلی خارجی است

2-5-1 هرمافرودیت کاذب مونث (هایپرپلازی مادرزادی آدرنال)

هرمافرودیت کاذب مونث بیش از همه بعلت هایپرپلازی مادرزادی بوجود می‌آید. در این سندرم اختلالات بیوشیمیایی در غده فوق کلیه سبب کاهش تولید هورمونهای استروییدی و افزایش هورمون تستوسترون می‌شود که این امر باعث افزایش بیش از حد تولید آندروژنها می‌شود. این افراد دارای ترکیب کروموزومی (46xx) هستند و اجسام کروماتین در هسته سلولها و تخمدانهاست ولی تولید بیش از حد آندروژنها باعث می‌شود با اینکه تخمدانها موجود است رشد نکرده و ناقص باشد و دستگاه تناسلی خارجی شکل مردانه پیدا کند. در دوران تکامل قبل از تولد تجویز پروژستین به مادر منجر به مردانه شدن جنین مونث خواهد شد. تستوسترون و نوارتین نیز می‌تواند علائم مردانه را در جنین مونث ایجاد ‌می‌کند. بنابراین تجویز برخی از داروها در دوران بارداری ممکن است باعث ایجاد اختلالات کروموزومی و جنسی حاد شود

2-5-2 هرمافرودیت کاذب مذکر

در این حالت ترکیب کروموزومی (46xy) می‌باشد و سلولهای آنها معمولاً فاقد جسم کروماتین است علت این نقص کاهش تولید هورمونهای آندروژنیک است. مشخصات داخلی و خارجی بدن به میزان قابل ملاحظه‌ای متغییر است, ممکن است زنانه یا مبهم باشد و یامردانه ناقص و با وجود کروموزوم (y) بیضه‌ها وجود دارند ولی رشد نمی‌کنند. در هنگام بلوغ در اغلب این افراد سینه مانند زنها رشد می‌کند و موهای زهار و قسمتهای دیگر رشد کرده و صدا بم می‌شود. این وضعیت را مرد هرمافرودیت کاذب عضله‌ای نیز می‌گویند. (آساد, 1372, ص326)

این حالت نادر (هرمافرودیت) می‌تواند در اثر هورمونهای غیر طبیعی محیط جنسی و یا داروهای مصرفی مادر در دوران بارداری بوجود آید. ابهام جنسی یکی از مسائل مهم در جراحی به شمار می‌آید که تشخیص به موقع نوع عارضه و تصمیم‌گیری سریع برای درمان و تبدیل فرد به جنسیت مناسب در پیشگیری از بسیاری از عوارض روانی اثر بسزایی دارد

بهترین راه درمان برای این گروه عمل جراحی می‌باشد که با حذف یکی از بافتهای جنسی و تقویت دیگری فرد به جنس مشخص ملحق می‌شود. جراحان اطفال, سن مناسب برای انجام جراحی این افراد را سن 2 تا 6 ماهگی و حداکثر تا 2 سالگی می‌دانند. (دلشاد, 1379, ص39)

2-6 روشهای تشخیص نوع جنسیت

پزشکان و روانشناسان ملاکهای مختلفی را برای تعیین جنس انسان بر شمرده اند و آن را به چند نوع تقسیم کرده‌اند در ذیل به توضیح هر نوع می‌پردازیم

1) جنس ژنتیکی: این ملاک در تعیین جنس بصورت وجود دو کروموزوم (x) در نزد زنان و یک کروموزوم (x) و یک کروموزوم (y) نزد مردان می‌باشد که بطور موازی در هسته یاخته‌های زایای آنها جای گرفته‌اند؛ با این حساب شخصی که دو کروموزوم مشابه دریاخته‌های زایای وی یافت شود مونث و کسی که در این نوع از یاخته‌های بدنش کروموزوم‌های ناهمگونی (x) و (y) یافت شود مذکر می‌باشد. علی الظاهر پزشکان با نمونه برداری از بزاق دهان می‌توانند این نوع جنس را تشخیص دهند

2) جنس هورمونال: ملاک در این نوع جنس, نوع هورمونی است که از غده‌های مربوطه در بدن فرد مترشح می‌شود. این هورمونها که نوع آنها در زن و مرد متفاوت است و مولد صفات ثانویه جنسی هستند, تعیین‌کننده جنس انسان می‌باشند

3) جنس ظاهری:ملاک بعدی در تعیین نوع جنس, ظاهر و بدن انسان است. در این نوع جنس که جنس آناتومیک نیز نامیده می‌شود اعضای ظاهری بدن ملاک قرار می‌گیرد و به اصطلاح صفات اولیه جنسی که با ایجاد ارگانهای جنسی زنانه نزد زنان و ارگانهای جنسی مردانه در نزد مردان محقق می‌شود

4)جنسی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته جنس روانشناسانه نامیده می‌شود (sex psy cologie) بدین معنا که شخص, جدای از همه ملاکهای بر شمرده شده از نظر روحی خود را متعلق به جنس خاصی بداند

مثلاً اگر خود را مرد بپندارد, ویژگیها و خصوصیات مردانه از خود بروز دهد, در روابط اجتماعی خانوادگی و فردی خود عملکرد مردانه داشته باشد و با صفات و ویژگی‌های روانی مختص مردان خود را از زنان متمایز سازد

با این تعریف ترانس سکسوآل کسی است که جنس روانی وی با سایر ملاکهای تعیین جنس, یعنی جنس کروموزومیک, هورمونال و آناتومیک او در تعارض است. چنین شخصی خود را قربانی یک اشتباه نابخشودنی طبیعت یا پدر و مادر می‌داند. زیرا از نظر وی در حالیکه جنس روانی وی اقتضای مرد بودن داشته, جنس ظاهری وی در شکل زن متجلی شده است. لذا این فرد سعی می‌کند تا چاره‌ای برای معالجه این نقص یا برطرف کردن این عدم انطباق بیابد

بنابراین در تعریف ترانس سکسوآل می‌توان گفت: تعارض جنس روانشناسانه و یا جنس رفتاری با جنس ظاهری که معمولاً جنس ظاهری نیز به نوبه خود نتیجه جنس کروموزومیک و هورمونال می‌باشد. ترانس حالت کسی است که این دو جنس وی با هم در تعارض باشند و الا پس از جراحی برای انطباق با جنس ظاهری بر جنس روانی یا جنس روانی بر جنس ظاهری دیگر به وی ترانس سکسوآل نباید اطلاق نمود. (دیانی, 1380, ص10, شماره 29)


2-7- عوامل روانشناختی

2-7-1 تعریف هویت جنسی (sexual Identity)

مجموعه‌ای از نگرشها, الگوهای رفتاری و صفات جسمی تعیین شده توسط فرهنگ می‌باشد که معمولاً تداعی کننده مردانگی یا زنانگی است و یا به عبارتی دیگر احساس فردی مرد یا زن بودن است که از سنین کودکی نمایان می‌شود. هویت جنسی یعنی قبول جنسیت فیزیولوژیک خود توسط سیستم روانی فرد و در نتیجه همانند سازی صحیح در طول زندگی با همجنسان خود برای کسب رفتار متعارف جنسی در زندگی فردی و اجتماعی

2-7-2 تعریف نقش جنسی

نقش جنسی شامل رفتارها و نگرشهایی است که برای مردان و زنان, در فرهنگ خاص مناسب قلمداد می‌شود و یا به عبارتی جنبه‌هایی از رفتار فرد که با تعاریف فرهنگی مردانگی و زنانگی شکل می‌گیرد

در واقع نقش جنسی رفتار و نمائی است از آنچه در فرهنگ اجتماعی مردی و مرد بودن یا زنی و زن بودن تلقی می‌شود و می‌توان آن را همان درک فرد از نقش اجتماعی مردانه یا زنانه‌ای که دارد تلقی کرد و ممکن است در طی دوره عمر تحویل یابد نقش جنسی در هنگام تولد ایجاد نمی‌شود بلکه به تدریج از طریق تجاربی که شخص در برخورد و تعامل به دست می‌آورد از طریق نتیجه‌گیری‌های شخصی شکل می‌گیرد. که حاصل معمول این روند, هماهنگی هویت جنسی و نقش جنسی است. (گودرزی, 1377, ص1219و 1218)

2-8- روند شکل‌گیری نقش هویت جنسی

هویت جنسی یک حالت روان‌شناختی است که نمایانگر احساس فرد از مذکر یا مونث بودن خود می‌باشد. جنسیت فیزیکی کودک در سه ماهه اول دوران جنینی شکل‌گرفته و تحت تاثیر عوامل مختلف درون رحمی و برون رحمی هویت جنسی‌اش تکامل می‌یابد. ادراک جنسیت در کودکان در 3 مرحله مختلف متفاوت می‌باشد. در ابتدا, کودکان برای خود و دیگران از جنسیت استفاده نمی‌کنند و هیچ درکی از جنسیت ندارند. در حدود دو سالگی, کودکان وارد مرحله اول هویت جنسی می‌شوند و جنسیت خود را بر خصوصیات جسمانی مبتنی می‌کنند و عوامل ظاهری مثل موی بلند و دامن را نشانه زن بودن و موی کوتاه و پوشیدن شلوار را نشانه مرد بودن می‌دانند. اگر این خصوصیات ظاهری جسمانی تغییر پیدا کند, آنگاه جنسیت نیز تغییر پیدا می‌کند

در سن 3 تا 4 سالگی کودکان به مرحله دوم که استواری یا پایداری جنسیت نامیده شده است, می‌رسند. و درک می‌کنند اگر کسی در حال حاضر زن یا مرد است قبلاً نیز زن یا مرد بوده و در آینده نیز همان جنس خواهد ماند. در این مرحله کودکان درک می‌کنند که جنسیت در طول زمان ثبات دارد اما هنوز درک نمی‌کنند که در موقعیتهای مختلف جنسیت ثبات دارد. مثلاً اگر مردی به فعالیتهای زنانه مثل عروسک بازی بپردازد, در مرحله دوم کودکان فکر می‌کنند ممکن است آن مرد به زن تبدیل شود

در حدود 5 سالگی وقتی کودکان به مرحله سوم که ثبات جنسیت نامیده می‌شود می‌رسند, می‌فهمند که جنسیت در طول زمان و موقعیتهای مختلف ثابت است در این سن کودکان مدعی هستند که صرفنظر از نوع پوشاک یا نوع فعالیت فرد, جنسیت او تغییر پیدا نمی‌کند. بعد از سن 5 سالگی و با ورود به اجتماع و مدرسه و تفکیک هر جنس در مدرسه شکل‌گیری هویت جنسیتی ثبات بیشتری پیدا می‌کند. (کاهانی, 1381, ص16)

2-9- هویت جنسی در دوره نوجوانی

با رشد و تکامل جنسیت بیولوژیکی پدیده‌های دیگری در روند شکل‌گیری زندگی جنسی فرد موثر است که شامل, هویت جنسی, نقش جنسی و سوگیری یا گرایش جنسی می‌باشد

الف) هویت جنسی: مجموعه‌ای از نگرشها, الگوها و صفات جسمی تعیین شده توسط فرهنگ می‌باشد که تداعی کننده مردانگی و زنانگی است که حدود سن 3-4 سالگی نمایان می‌شود

ب) نقش جنسی: شامل رفتارها و نگرشهایی است که برای مردان و زنان در فرهنگ خاص مناسب قمداد می‌شود و همان درک فرد از نقش اجتماعی مردانه یا زنانه‌ای است که از خود دارد

ج) گرایش جنسی: به کشش جنسی شخص اطلاق می‌شود که از سه جز بیولوژیکی (عزیزی) فیزیولوژیکی (کارکردی) و احساسی (روحی) تشکیل گردیده است. که جز احساسی (روحی) میل جنسی انسان قویترین شاخص گرایش جنسی بوده و حدود 70% از میل جنسی را تشکیل می‌دهد. یکی از دوره‌های مهم و اساسی در شکل‌گیری هویت جنسیتی در بزرگسالی, دوره نوجوانی است. در هویت‌یابی نوجوان باید در مورد جنسیت خویش و نقشهای مربوط به آن به تصور روشنی دست پیدا کند. پسر باید به این نکته واقف شود که مرد کیست و چه خصوصیاتی را لازم است داشته باشد, و در زنها نیز لازم است هر دختری در مورد اینکه زن کیست و چه خصوصیاتی را باید داشته باشد به تصور روشنی برسد. (احمدی, 1375, ص16)

2-10- نارضایان جنسی

هویت جنسی تعریف خصوصی و شخصی خود از فرد است. با وجودیکه مذکر یا مونث بودن واقعیتی بیولوژیکی است, پذیرش یا عدم پذیرش خود به عنوان مذکر یا مونث موضوعی روانی است که به وسیله آنچه کودک درباره خویش بعنوان مرد یا زن احساس می‌کند تعیین می‌گردد. احساس کودک از مرد یا زن بودن از همان اوایل کودکی از ترکیب رسوبات فرهنگی جامعه و خانواده و نیز خصوصیات فردی خود کودک شکل گرفته و سبب پیدایش هویت جنسیتی خاص در او می‌شود. اگر روند کسب هویت جنیستی از افراد متعارف جامعه فاکتور گرفته شود در این بین افرادی به جا خواهند ماند که از واقعیت بیولوژیکی خود ناراضی بوده و این روند را بصورت پرتنش و همراه با سر درگمی طی می‌کنند این افراد به نارضایان یا ناراضیان جنسی شهرت دارند. (ماسن, ترجمه یاسانی, 1380, ص398)

2-10-1 ویژگی ناراضیان جنسیتی

ناراضیان جنسیتی داراری خصوصیاتی می‌باشند که آنها را ذکر می‌کنیم

الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مقابل در دوران کودکی

ب) میل مکرر ابراز شده برای بودن یا اصرار بر اینکه او متعلق به جنس مقابل است

ج) ترجیح دادن مستمر و مبرم نقشهای مقابل در بازیها

د) در پسرها قاطعیت بر اینکه آلت تناسلی چیزی نفرت آور است و بیزاری از بازیهای پسرانه و تمایل به پوشیدن لباس دخترانه گاهی به جایی می‌رسد که اقدام به قطع آلت می‌کنند. (کاپلان, ترجمه پورافکاری, 1375, ص92)

اختلال هویت جنسی, اختلال جنسی نسبتاً تازه‌ای بوده که در علوم رفتاری به زیر ذره‌بین برده شده است

تظاهر شایع آن بصورت میل شدید و دائمی شخص برای تبدیل شدن به جنس مخالف است این اختلال ممکن است بصورت کلامی و یا غیر کلامی باشد

کلامی یعنی اینکه ابراز کند که می‌خواهد متعلق به جنس مقابل باشد و غیر کلامی یعنی رفتاری شبیه به جنس مخالف داشته باشد

2-11- تعریف اختلال هویت جنسی (ترانس سکسوآل)

اختلال هویت جنسی عبارت است از احساس ناراحتی مبرم و عدم سنخی از ساخت آناتومیک جنسی خود و آروزی مبرم به خلاصی از اعضای تناسلی خویش و زندگی کردن به صورت فردی از جنس مقابل

اختلال هویت جنسی شدیدترین درجه ملال جنسی می‌باشد از نظر جنسی بین جسم و فکر تناقض و مغایرت وجوددارد و شخص سعی می‌کند در اجتماع بصورت جنس مقابل ظاهر شود و یا با استفاده از درمانهای هورمونی و جراحی ظاهری, جنس بیولوژیکی جنس مقابل را احراز کند. به این افراد ترانس سکشوآل گفته می‌شود که بطور اختصار (TS) نیز گفته می‌شود

در این اختلال فرد میل وافر به گذراندن تمام اوقات زندگی خود در نقش جنس مقابل دارد. مردانی که روح و روان زنانه در جسم مردانه دارند و زنانی که روح و روان مردانه در جسم زنانه دارند. از دیدگاه متخصصان علوم رفتاری اختلال هویت جنسی یک اختلال رشد شخصیتی است که بصورت ذیل طبقه‌بندی می‌شود

2-11-1 طبقه‌بندی اختلالات هویت جنسی بر اساس (کلاپلان و سادوک)

انواع ترانس سکسوآلیسم

الف) ترانس سکسوآلیسم در افراد مذکر

ترانس سکسوآلیسم اولیه در مرد: چون آغاز این اختلال در سنین اولیه پسرها بوده و در تمام طول زندگی بدون تغییر باقی می‌ماند به این اسم نامیده می‌شود

ترانس سکسوآلیسم ثانوی در مردها: به مواردی اطلاق می‌شود که شروع آن در مراحل بعدی زندگی است یعنی بعد از دوران کودکی, چنین مردانی ظاهر و نقش مردانه دارند

ب) ترانس سکسوآلیسم در افراد مونث

در زنانی دیده می‌شود که از اوان کودکی خود را بصورت جنس مذکر دیده و زندگی زنانه نداشته‌اند. ترانس سکسوآلیسم‌های مونث, حتی قبل از عمل جراحی تغییر جنسیت معمولاً موفق به کسب ظاهر مردانه می‌شوند و اغلب یار جنسی برای خود پیدا می‌کنند

2-11-2 تعریف اختلال هویت جنسی بر اساس (DSMIV) انجمن روانپزشکان آمریکا

اختلال هویت جنسی اشاره دارد به بر چسب زدن خود به عنوان دگرخواه جنسی (تبدل خواه) همجنس خواه و دو جنسی. این اختلال بیشتر در دوران نوجوانی بروز می‌کند و معمولاً با هویت جنسی رابطه مستقیم دارد

DSMIV اختلالات هویت جنسی را به این صورت طبقه‌بندی کرده است

1) اختلال هویت جنسی در کودکان                          2) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی

1) اختلال هویت جنسی در کودکان

این اختلال در کودکان با 4 یا بیش از 4 خصوصیت تظاهر می‌کند که عبارت است از

الف) میل مکرر یا اصرار بر اینکه متعلق به جنس مخالف است

ب) در پسرها, ترجیح دادن لباس دخترانه و تقلید ظاهر دخترانه

در دخترها اصرار بر پوشیدن لباس مردانه و ظاهر مردانه داشتن

ج) ترجیح دادن مستمر و مبرم نقشهای جنس مخالف در بازیها یا تخیلات مستمر در جنس مخالف بودن

د) ترجیح دادن مبرم هم بازیهای جنس مخالف

هـ) میل شدید به شرکت در بازیهای کلیشه‌ای و تفریحات جنس مخالف

2) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی

در این اختلال علائم و نشانه‌ها در نوجوانی و بزرگسالی شبیه هم است. نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به این اختلال میل دارند  متعلق به جنس مقابل باشند و این میل و علاقه خود را ابراز می‌کنند. در این سن, اختلال با علائمی نظیر اشتغال ذهنی یا از بین بردن صفات اولیه یا ثانویه جنسی مثل درخواست تجویز هورمونها, جراحی یا سایر روشهای تغییر فیزیکی مشخصات جنسی به منظور مشابهت با جنس مقابل تظاهر می‌کند. این افراد سعی می‌کنند بعنوان جنس مقابل پذیرفته شوند و خواهان‌اند که دیگران هم مثل جنس مقابل با آنها رفتار کنند و خود نیز مانند جنس مقابل رفتار می‌کنند. این اختلال در بین مردان شایعتر از زنان است و خواهان تغییر در جنسیت خود هستند. شیوع آن در مردان یک در سی هزار و در زنان یک در صد هزار می‌باشد. بزرگسالان مبتلا به این اختلال از پوشیدن لباسهای جنسیت تعیین شده آنها ابراز ناراحتی می‌کنند و سعی می‌کنند شبیه جنس مقابل لباس بپوشند و در فعالیتهای مرتبط با آن جنس شرکت می‌کنند. (کاهانی, 1381, ص35-33)

2-12- وضعیت زندگی فردی, خانوادگی و اجتماعی آسیب دیدگان اختلال هویت جنسی

افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی دارای مشکلات فردی, خانوادگی و اجتماعی عدیده‌ای می‌باشند این افراد محکوم شدگان و فراموش شدگانی هستند که در مدت حیات علاوه بر رنج و تعصبی که خود تحمل می‌کنند, موجب اختلال در نظام اجتماعی دیگران شده که مشکلات فراوانی را به دنبال دارد. در ذیل به توضیح مختصری در این باره می‌پردازیم. (کاهانی سازمان پزشکی قانونی کشور, 1376)

2-12-1 زندگی فردی: این افراد در زندگی شخصی خود عموماً در نقش جنس مخالف ظهور پیدا می‌کنند, لباس جنس مخالف را می‌پوشند و رفتار و اطوار جنس مخالف را به نمایش می‌گذارند. البته هدف از پوشیدن لباس جنس مخالف در این افراد بیشتر رسیدن به آرامش تثبیت شخصیتی می‌باشد. (گودرزی, 1370, ص582)

این افراد در اجتماع تمایلات خود را به منصه ظهور می‌رسانند و از خود و هویت جنسی‌شان تنفر شدید دارند. افسردگی عارضه شایع, خصوصاً در مواردی می‌باشد که تغییر جنسیت با جراحی یا درمان هورمونی برای شخص امکان‌پذیر نباشد و یا در این مورد احساس نا امیدی کند

2-12-2 زندگی خانوادگی: اولین اشکالی که در خانواده‌ها بوجود می‌آید این است که پدران, مادران و سرپرستان چنین افرادی حاضر به قبول چنین نقص و عیبی در فرزند خود نیستند. و چنانچه بر وضعیت روحی و جسمی آنان واقف گردند بعلت دیدگاههای اجتماعی, فرهنگی و جنبه‌های تعصبی و حرمت آبرو به خود اجازه نمی‌دهند که برای رفع این معضل و مشکل اقدامی را انجام دهند و ترس از زبان زد شدن در فامیل و اجتماع و سرافکندگی و ذلت, در مقابل این خواسته و میل فرزندشان مقاومت به خرج می‌دهند

که در نتیجه منجر به جدال و کشمکش, ضرب و شتم و راندن چنین افرادی از خانه و خانواده می‌شود نارضایان جنسی در خانواده معمولاً به کارها و شغلهای خانگی روی می‌آورند تا کمتر در اجتماع حاضر شوند

این افراد معمولاً دو یا چند اسم دخترانه و پسرانه دارند که در بین دوستان و آشنایان و خانواده از آنها استفاه می‌کنند. از جمله مشکلات عمده این افراد در خانواده هزینه عمل جراحی تغییر جنسیت و درمان آنها می‌باشد که از عهده هر خانواده‌ای بر نمی‌آید

2-12-3 زندگی اجتماعی

جدال در خانواده معمولاً باعث طرد این افرد از خانواده گردیده که در نهایت منجر به فرار اجباری و رها شدن در اجتماع می‌گردد که این خود سرآغاز مصائب و سو استفاده افراد خاطی از چنین افرادی می‌شود

این افراد معمولاً به سوی انزوا طلبی, کناره‌گیری, ناامیدی, احساس پوچی, افسردگی و در نهایت انتحار ممکن است سوق داده شوند که خود از نظر روانی و اجتماعی نابهنجار اطلاق می‌شود. این افراد در اجتماع معمولاً دوستان دو جنسی مثل خود دارند و روابط دوستانه خوبی بین خود دارند گاهی اوقات مردهایی که نمی‌توانند دست بعمل تغییر جنسیت با جراحی یا درمان هورمونی بزنند, دست به اخته کردن خود می‌زنند البته نه بعنوان خودکشی بلکه به عنوان راهی برای پیشروی به سوی تبدل خواهی و رهایی از احساس اختلال. (کاهانی, 1376)

2-13- عوامل موثر در ایجاد اختلال هویت جنسی

سبب شناسی

اگر چه زن یا مرد بودن, هویت جنسی هر فردی را روشن می‌کند, اما در تحقق هویت عوامل متعددی چون عوامل وراثتی, هورمونی و روانی در پیدایش صفات جنسی, حرکات, سلوک, منش و تکلم تاثیر دارند و هر نوع خدشه‌ای در این عوامل سبب ایجاد اختلال در هویت جنسی فرد می‌گردد. از جمله تئوری‌های مطرح شده در این زمینه نظریه بیولوژیکی می‌باشد. که در ذیل بصورت جداگانه عوامل مؤثر در این اختلال را بیان می‌کنیم

2-13-1 عوامل بیولوژیکی

از نظر بیولوژیکی اختلال در هر یک از مراحل یا عوامل رشد جنینی ممکن است باعث ایجاد اختلال در هویت جنسی جنین شود. از جمله این عوامل

الف) استرس پیش از تولد: اضطراب و یک شوک عصبی که ممکن است در سومین ماه از دوران بارداری بر مادر وارد شود موجب ترشح هورمونی می‌شود که مستقیماً بر ساختمان مغز جنین تاثیر گذار است و همین امر زمینه تولد کودکانی با این عارضه را فراهم می‌کند

ب) اختلالات ژنتیکی: انحراف از تعداد طبیعی کروموزوم‌ها سبب ایجاد ناهنجاری‌های کروموزومی می‌شود که این ناهنجاری جنسی بر روی دستگاه‌های مجرایی و تناسلی خارجی اثر می‌گذارد و سبب مبهم شدن عضو تناسلی یا اختلالات در صفات ثانویه جنسی می‌گردد. مثل سندرم کلاین فلتر, ترنر و انواع هرمافرودیسم‌ها (در بخش اول به توضیح هر مورد پرداخته شد) که تردید والدین و درک اشتباه آنها از هویت جنسی واقعی کودک, باعث بزرگ کردن کودک با هویت جنسیتی جنس مخالف می‌گردد

ج) اختلالات هورمونی: نوع و چگونگی ترشحات هورمونی قبل از تولد و پس از دوره بلوغ عامل مهمی در ایجاد و بروز اختلال هویت جنسی می‌باشد. هر نوع محرک شدید هیجانی و شیمیایی در دوران بارداری مادر, بر روی جنین تاثیر گذاشته و سبب عدم تعادل هورمونی و ایجاد اختلال در هورمونهای جنسی می‌گردد. از جمله عوامل نامتعادل کننده هورمونها می‌توان انواع بیماری‌های عفونی, مصرف داروهای هورمونی توسط مادران باردار, انواع شیمی درمانی‌ها را ذکر کرد. استرس شدید نیز در دوران بارداری باعث عدم تعادل هورمونی در مادر و جنین می‌شود. (کاهانی, 1381, ص38)

د)مشکلات و سیستم عصبی مرکزی

انواع ضربه‌های مغزی در طول دوران جنینی و کودکی ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در سیستم عصبی و مغزی شود. طبق نظریهپزشکان تفاوت هسته قدامی هیپوتالاموس ممکن است نشانگر تفاوت دستگاه عصبی مرکزی مربوط با جهت گیری جنسی باشد.رمزگردانی نقش هویت جنسی در مغز دو قطبی است, قطب مثبت آنچه را که هستم(دختر یا پسر) رمز گردانی می‌کند و قطب منفی آنچه را که نیستیم.در اختلال هویت جنسی بین این دو قطب اختلال ایجاد می‌شود. همچنین مادرانی که از هورمون استفاده می‌کنند روی جنین اثر گذاشته بنابراین اگر در زمان بارداری تستوسترون زیاد ترشح شود در مغز جنین دختر هسته اولیه مردانگی بوجود می‌آید و اگر تستوسترون کم ترشح شود و جنین پسر باشد هسته اولیه مغز پسر به سمت دختر بودن گرایش پیدا می‌کند و به احتمال زیاد مانند جنس مخالف عمل می‌کند.(سادلر, ترجمه بهادری,1364,ص 130)

2-14- روشهای تغییر جنسیت

لینک کمکی